Efteruddannelse i mindfulness - vær med fra starten

Efteruddannelse

Det er med stor glæde, vi nu kan præsentere vores længe ventede Mindfulness i Skolen-efteruddannelse. Det har fra begyndelsen været et erklæret mål, at udvikle og udbyde en let tilgængelig og omkostningseffektiv efteruddannelse af høj kvalitet, målrettet lærere såvel som pædagoger, med interesse for at praktisere og formidle mindfulness. Læs om uddannelsens opbygning længere nede på siden.

Et banebrydende projekt

I et stort anlagt og nyskabende projekt, vil vi udvikle, afprøve og etablere en "Mindfulness i Skolen-Efteruddannelse". Det sker i et tæt samspil med et bredtfavnende felt af førende sagkyndige, med viden og erfaring inden for en lang række områder, som f. eks. formidling af mindfulness til børn og unge, træning af mindfulness-undervisere, MBSR-programmet, børneyoga, undervisning på professionsuddannelserne og hverdagen i den danske folkeskole. Blandt vores mange samarbejdspartnere finder amerikanske Mindful Schools. Danske folkeskoler og kommuner, der ønsker at være en del af dette visionære projekt, vil indgå som helt centrale samarbejdspartnere.

Efteruddannelsesprojektet søges realiseret vha. fondsmidler. Målet er en kompetencegivende efteruddannelse for lærere og pædagoger, der ønsker at specialisere sig i mindfulness. Uddannelsen, og det tilhørende Mindfulness i Skolen-undervisningsmateriale, er tilpasset danske forhold, og målet er forankring i såvel det etablerede uddannelsessystem som i Center for Mindfulness i Skolen.

Tilmeld dig online

Undervisningsmaterialet skræddersyes

Under udviklingen af det danske program Mindfulness i Skolen, lægger vi os op ad de engelske og amerikanske skoleprogrammer, men hele tiden med udgangspunkt i, at det skal målrettes den danske folkeskole, med dens elever, lærere og pædagoger. I

I programmet vil materialet centrere sig om 16 temaer med tilhørende lærervejledning, øvelser, undervisnings- og baggrundsmateriale mv. Et undervisningforløb i Mindfulness i Skolen vil kunne sammensættes af den enkelte lærer eller pædagog, på den enkelte skole, udfra de aktuelle rammer, ønsker og behov.

Det amerikanske program Mindful Schools løber over 8 uger i 18 korte sessioner. Her er hentet inspiration fra MBSR og man inddrager metoderne Social Emotional Learning (SEL) og Heartfulness (kærlig venlighed). Den amerikanske mindfulness i skolen-bølge er startet i amerikanske ”ghettoskoler” ud fra et behov for mere fokus på at fremme de sociale og følelsesmæssige kompetencer hos eleverne.

Det tilsvarende engelske 8-ugers skoleprogram, er udviklet af lærere i samarbejde med Mark Williams, og hedder .B (”Dot Be” for ”Be here Now”). Det engelske program har en mere kognitiv vægtning, herunder at give redskaber til at overkomme søvnløshed, negative tanker og svære sindstilstande. Begge skoleprogrammer har opnået stor succes.

Mindful Schools i USA er en vigtig international samarbejdspartner og inspiration, i udviklingen af den danske efteruddannelse.

Undervisningsmaterialet skræddersyes

I det danske undervisningsprogram Mindfulness i Skolen, har vi lagt os op ad de engelske og amerikanske skoleprogrammer, men hele tiden med udgangspunkt i, at det skal målrettes den danske folkeskole, med dens elever, lærere og pædagoger.

Materialet i Mindfulness i Skolen centreret sig om 16 temaer, med tilhørende lærervejledning, øvelser, undervisnings- og baggrundsmateriale mv. Et undervisningforløb i Mindfulness i Skolen vil som udgangspunkt strække sig over 18 undervisningsgange (introduktion, 16 temaer og afrunding), men kan sammensættes af den enkelte lærer eller pædagog, på den enkelte skole, udfra de aktuelle rammer, ønsker og behov.

Efteruddannelse i 3 moduler med opstart i 2018

De første deltagere er nu i gang med den nye efteruddannelse, og har dermed taget hul på et spændende og lærerigt kursusforløb. Tilmeldingen til næste hold 2018/19 er netop åbnet, og hvis du er lærer eller pædagog med interesse for mindfulness, kan du også være med. Som "Mindfulness i Skolen-lærer" skal du gennemgå alle uddannelsens tre moduler, hvilket vil kunne foregå henover en periode på ca. 6-9 måneder. Såfremt du allerede har gennemført et MBSR-forløb i anden sammenhæng, vil det evt. kunne gøre det ud for uddannelsens modul 1.


- Modul 1 er et 8-ugers Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR) kursus, som udbydes af Center for Mindfulness i Skolens erfarne MBSR-lærere, med særligt kendskab til Mindfulness i Skolen-undervisningsprogrammet. Der oprettes forløb flere steder i landet.

- Modul 2 er et Praktikum-modul, udformet som 3,5-døgns internat med grundig indføring i undervisningsprogrammet, og træning af kursusdeltagerne i formidling af mindfulness til skoleelever.

- Modul 3 et 8-ugers fleksibelt online-modul, hvor e-læring går hånd i hånd med supervision på mindfulness-undervisningsforløb i egen klasse.

Læs mere om de enkelte moduler længere nede på siden - eller download en fyldestgørende kursusbeskrivelse her:

Den fulde efteruddannelsesbeskrivelse for 2018/2019

Tilmeld dig online

Tilmeldingsformular

Baseret på MBSR

I udformningen af denne danske efteruddannelse, har vi ladet os inspirere af uddannelserne fra erfarne og anerkendte udenlandske organisationer, nemlig amerikanske Mindful Schools og engelske Mindfulness in Schools Project samt lærerprogrammet "CARE for Teachers". Uddannelsen funderes på Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR), og bygger på hvordan mindfulness udvikles som en langsom, gradvis og grundig metode. Vi følger de internationale "retningslinjer for god mindfulness-baseret undervisningspraksis" (udstedt fra Oxford, UK Network, 2011).

"Guidelines for god mindfulness-undervisningspraksis"

Efteruddannelsens formål og læringsmål

Formålet med efteruddannelsen er, at du får erfaring med mindfulness personligt som en praksis du bærer med dig - også i dit arbejde som lærer eller pædagog. Du når omkring såvel teori/metode (approach), tilrettelæggelse (design) og udførelse (procedure), som er forudsætningen for at kunne udføre en god pædagogisk praksis. Du bliver klædt på med undervisningsprogrammet ”Mindfulness i Skolen” herunder de øvelses- og opgaveelementer der anvendes, og deres formidling og transfer til eleverne, og du får inspiration til din egen undervisningspraksis gennem udveksling med erfarne lærere, eksperter og fagfæller. Der arbejdes primært praksisorienteret og workshopbaseret.

Til gavn for eleven, klassen, læreren, pædagogen - ja, for hele skolen!

Ved at bringe mindfulness ind i folkeskolen, får du som en Mindfulness i Skolen-lærer et værdifuldt redskab, i den vigtige kobling mellem faglige og understøttende aktiviteter der fremmer læring, fordybelse og trivsel.

Læreren og/eller pædagogen vil, som efteruddannet i mindfulness som metode, kunne tilbyde sin skole mindfulness-undervisning, enten som en integreret del af den normale undervisning, som en aktivitet i den understøttende undervisning, eller som et specifikt valgfag.

Metoden har også potentiale til at blive en fælles praksis på skolen, som både lærere, elever og personale kan lave sammen f.eks. til morgensamlinger, fællesarrangementer, som aktiviteter i bevægelse, trivsel, teambuilding osv..

Efteruddannelsen vil styrke de deltagende lærere og pædagogers egen stresshåndtering, mentale velbefindende og nærvær i klasseundervisningen. Underviserens egen mindfulness vil ikke bare have en afsmittende effekt på hans eller hendes sundhed, og dermed nedsat sygefravær, men også bidrage til større arbejdsglæde og bedre kontakt til eleverne.

I forhold til inklusion, er der erfaringer der tyder på at mindfulness har potentiale, både i klassesammenhæng, i mindre grupper og individuelt.

Uddannelsesforløbet henvender sig både til lærere og pædagoger, med elever på et hvilket som helst klassetrin, i folkeskoler, efterskoler, friskoler, privatskoler og andre aktører, herunder til speciallærere, inklusionslærere, vejledere, AKT-lærere, trivselskonsulenter m.fl.

Modul 1: Mindfulness-Baseret Stress Reduktion

Første modul kalder vi også "Mindfulness til dig selv". Det er her du lærer og udforsker den helt grundlæggende mindfulness-praksis, og får opbygget det stærke fundament, du kan bygge videre på med modul 2 og 3 i efteruddannelsen.

I kursusbeskrivelsen for modul 1 finder du en liste med kontaktinformationer for vores dygtige MBSR-lærere. Det er erfarne mindfulnessundervisere som samtidig har særligt kendskab til Mindfulness i Skolen-programmet. Geografisk dækker vi det meste af landet.

Modul 1: Beskrivelse af 8 ugers forløbet i MBSRLæs om Modul 1: MBSR i Sønderborg

Modul 2: Praktikum

Weekendinternatet fra torsdag til søndag har fokus på lærerens/pædagogens egen træning i formidling af mindfulness til eleverne. Teori og forskning inden for mindfulness i skolen præsenteres, og undervisningsprogrammet i mindfulness trænes i praksis, så du bliver fortrolig med formidlingen af øvelser, refleksionsopgaver og den undersøgende spørgeteknik der åbner op for elevernes oplevelse. Formålet med praktikum er at dygtiggøre dig fagdidaktisk i mindfulness som metode og træne din facilitering, på en måde der passer til dine elever, klassetrin og jeres særlige skolekultur.
Praktikumforløbet består af omtrent 30 temabaserede undervisningslektioner fordelt på 8 workshops og praksis af mindfulness og yoga om morgenen og aftenen, samt indlagte perioder i stilhed og fordybelse.

Temaer for workshops:
• Introduktion til ”mindfulness i skolen”
• Forskning i mindfulness for børn og unge
• Guidning af mindfulness øvelser i grupper
• Mindfulness og heartfulness i klassen
• Yoga for børn og unge
• Ikkevoldelig kommunikation og mindfulness i klassen
• Børn med særlige sårbarheder og inklusion.

Læs hele den spændende efteruddannelsesbeskrivelse her.

Modul 3: Online

Parallelt med at du afprøver et kortere eller længere Mindfulness i Skolen undervisningsforløb for elever på din skole, får du tilbudt supervision på din undervisningspraksis gennem en fælles onlineportal. Der arbejdes både i bredden og i dybden af mindfulness i skolen, ud fra de mest hyppige temaer, man møder som mindfulnesslærer generelt og som mindfulness i skolen-lærer specifikt. Supervisionen foregår i grupper på 4 supervisander og tager udgangspunkt i de udfordringer og opmærksomhedspunkter, du støder på undervejs i din undervisningspraksis, på en måde så du både kommer i fokus selv og også lytter aktivt med, når de øvrige i gruppen er i fokus. Alle supervisander er på med et tema to gange henover perioden. Modulet tilrettelægges af erfarne supervisorer inden for mindfulness i skolen.
På onlineplatformen får du ligeledes stillet et fælles materiale til rådighed, herunder foredrag og præsentationer fra eksperter i DK og udlandet, fælles konference- og chatrooms, hvor der kan udveksles i netværksgrupper på tværs af skoler, udveksling af ”best practice” og fælles materialebank, litteraturhenvisninger, film m.m. Som deltager får du et personligt login til det nye spændende onlineunivers, som du fortsat kan tilgå efter uddannelsen. En fyldigere beskrivelse af supervisionsforløbet følger, når du deltager som supervisand.

Afslutning: Kort rapport og efteruddannelsesbevis

Når du har modtaget online-supervision og prøvet mindfulness af i din egen klasse som et kortere eller mindre forløb, forventes du at skrive en kort rapport om din vigtigste læring. Rapporten skal max fylde 2 A4-sider og skal ikke bedømmes som eksamen men bruges som et vidnesbyrd på, at du har forstået efteruddannelsens mål og læringsmål. Modulet afsluttes med et efteruddannelsesbevis som mindfulness i skolen-lærer. Der følges op med netværksgrupper, der sikrer forankring og fortsat udvikling på tværs af skoler, samt tilbud om fortsat fordybelse i egen praksis.

Tilmeld telefonisk: 234256 eller mail: cmis@mindfulness-i-skolen.dk

Tilmelding til modul 2+3 senest den 14. december 2018.

Her kan du downloade den fulde kursusbeskrivelse, hvis du har brug for at præsentere den for andre:

Kursusbeskrivelse for Mindfulness i Skolen-efteruddannelse(pdf)

Læs eller download hele beskrivelsen hvis du skal vise den til andre:Tilmeldingsformular

Efteruddannelsens underviserteam

Efteruddannelsesteamet, som du vil møde, er engagerede mindfulness-lærere, specialister, forsker og supervisorer, som alle har viden og erfaring inden for formidling af mindfulness, yoga, kropsmotorik, sundhed og læring, og desuden har mange års egen mindfulness praksis at trække på. Du vil møde dem på modul 2 praktikum både som undervisere og som tovholdere på workshops og er alle med som ressourcepersoner, der bidrager aktivt til den fælles læring og erfaring. Desuden arbejder vi med online-kursusudvikling og forskning i vores efteruddannelsesteam i et spændende samarbejde med VIA UC i Aarhus.

Læs om teamet og deres mange erfaringer og kvalifikationer i beskrivelsen.

Nederst ses gruppefoto af det første "ambassadørhold" der er i gang med efteruddannelsen dette forår.

Vi glæder os til at møde dig/jer!

Arrangementer

Se hvor og hvornår vi afholder informationsarrangementer om efteruddannelsesprojektet

Følg os

Følg Center for Mindfulness i Skolen på Facebook, hvis du vil holdes opdateret på nyt om efteruddannelsesprojektet, arrangementer og den seneste viden på området.

Følg os på Facebook